สถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา

เข้าสู่ระบบสำหรับลงทะเบียน

ระดับ ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 844 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 394 คน คิดเป็น 46.68 %
KPT: Regis Chart
ระดับ ปวส. จำนวนทั้งสิ้น 859 คน
ขึ้นทะเบียนแล้ว 418 คน คิดเป็น 48.66 %
KPT: Regis Chart

ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

PHP Captcha
[ สำหรับงานทะเบียน ] Copyright © 2022 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1. All rights reserved.